Yoshinori Mizutani – ‘Sakura’

Yoshinori Mizutani‘s breathtakingly beautiful series “Sakura” …
“From heaven it descends like, Sakura petals drop” (Haiku poem by Kobayashi Issa written in 1812)

Yoshinori Mizutani, Sakura, cherry blossoms, photography

Yoshinori Mizutani – Sakura