Thirty-six Views of Mount Fuji – 30. The Kazusa sea route

Thirty-six Views of Mount Fuji - 30. The Kazusa sea route