Thirty-six Views of Mount Fuji – 13. Shichiri beach in Sagami province

Thirty-six Views of Mount Fuji - 13. Shichiri beach in Sagami province